Как можем да Ви помогнем днес?

Световенекспертенопит,предоставеннаместнониво
Вижтевсичкиместоположения
36
Страни, в които работим
46,000
служители в световен мащаб
350
местоположения по целия свят

СъобщениезаCOVID-19

ВСмърфитКапаздравето,безопасносттаиблагосъстояниетонавсички,коитоработятзаиснас,саотпървостепеннозначение。Искамедауверимвсичкинашиклиентиидоставчици,чесепридържамекъмвсичкинасоки,носъщотакаивземамемногодопълнителнипредпазнимерки,катонапримердистанционнаработа,протоколипротивзаразаипроверканасимптомите,задасеуверим,чеправимвсичковъзможнодазащитимвсичкиотCovid-19。Ниеимамежизненоважнаролядаподкрепямекритичнитеверигизадоставки,особенофармацевтичнит/емедицинските,хранителнит/етезизанапиткиисуровините,коитосанеобходимизаобществото。Щепродължимдаправимвсичковъзможно,задагарантираме,чедейноститенищебъдатактивнивтезитруднивремена。

н,Молимезабравяйтедаспазватевсичкиофициалниуказанияидаостанетевбезопасност。

Нашите най-последни актуализации в Туитър