πωνμπορουμενασανβοηθησουμες;

παγκέσμιαενειδνκενσηπουΣαςπ​​αράεταιτοπικό
Δειτεολατασημεια
36.
χώρεςστιςοmίεςΔραστηριοποιουμαστε
46,000.
εργανμενοιπαγκοσμίως
350.
εγκαταστέσειιςπαγκοσμέων

μηνυμαγιατοςcovid-19

Στηsmurfit kappa,ηυΓενα,ηασφόλειακ1ηενημερίαόλωςνόνννιάζνιάςάςκςιιιάς,είαιμηστηςσμασίας。Θέλουμενακαθησυχάσουμεόλουςτουςπελάτεςκαιτουςπρομηθευτέςμαςότιτηρούμεόλεςτιςοδηγίεςαλλάκαιότιλαμβάνουμεεπιπλέονπρόσθεταμέτραπροφύλαξης,όπωςηεξαποστάσεωςεργασία,πρωτόκολλακατάτηςμετάδοσηςκαιτουελέγχουτωνσυμπτωμάτωντουιού,γιαναδιασφαλίσουμεότικάνουμετοκαλύτεροδυνατόκαιναπροστατέψουμεόλουςυςυςόόcovid-19。Έχουμεναδιαδραματίσουμεέναζωτικόρόλοστηστήριξηκρίσιμωναλυσίδωνεφοδιασμού,ιδίωςφαρμακευτικών/ιατρικών,τροφίμων/ποτώνκαιπρώτωνυλών,πουαπαιτούνταιγιατιςκοινότητεςμας。θασάενσουμενακοςμεότιμmουμεγιαναδιασφαλάνουμεντιουχδραστηριάτητέςέςέςίνςυνναέςέςίνίναντέςΚατττηΔιάρκειααντέττωνΔύσκολωνπερινδων。

μηςνεντε,ακολονθεντενλεντιςεπόσημεςοδηίΕςκαιπαραμηνετεασφαλες

οΕλεντανεςμαςΕνημεράσειάστο推特